Privacy Policy


Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische, procedurele en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten en derden

Persoonsgegevens van derden worden door Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoeren van financiële- en boekhoudadministratie
 • Opstellen van jaarrekeningen en financiële verslagen.
 • Opstellen, indienen en verwerken van belastingverplichtingen, verband houdend met verantwoordelijkheden, genoemd in vorig punt
 • Het verzamelen, opvragen, verwerken van die gegevens die benodigd zijn voor privé belastingverplichtingen, verband houdend met de zakelijke werkzaamheden van betrokken derden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Schriftelijk) verkregen informatie van betrokken derden
 • Wettelijke regels en voorschriften en schrijvens van betrokken (overheids)instanties.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden de volgende persoonsgegevens van opvragen:

Persoonsgegevens:

 • Voornaam, tussenvoegsel, Achternaam
 • Adres, Telefoonnummer, Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum Gegevens voortkomend uit de zakelijke administratie en belastingverplichtingen:
 • Alle boekhoudkundige gegevens voortkomend uit de zakelijke werkzaamheden en bedrijfsvoering
 • Aanverwante zaken die benodigd zijn voor de invulling van de belasting en overige wettelijke verplichtingen.
 • Aanverwante gegevens die benodigd zijn voor die invulling van de belasting en overige wettelijke verplichtingen, welke voortkomen en verband houden met de bedrijfsvoering van betrokkene.

Uw persoonsgegevens worden door Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode die wettelijk vereist zijn. Standaard is dit 7 jaren na het betreffende boekjaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Accountantscontrole en afwerking (Controle van de jaarstukken en opstellen van de belastingopgaven / aangiften mbt ze zakelijke en privé aangiften).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een aangifte of belastingverplichting (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Dergelijke personen behoren niet tot de klanten van Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden.


Bewaartermijn

Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In elk geval worden de persoonsgegevens vernietigd zodra deze termijnen zijn verstreken.


Beveiliging

Wij hebben passende technische, procedurele en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Timmer & interieurbedrijf A.Vanderlinden

Mortel 4B

6121 JT Born

Tel: 06-53373233

arnold@timmerbedrijfvanderlinden.nlContact

Mortel 4 B
6121 JT Born

06-53373233

    06-23421262

    06-58844063
arnold@timmerbedrijfvanderlinden.nl